Vår tjeneste

Prosjekter pågående

Salgbare Boliger

Forventet salgsverdi (MNOK)

Fase 1

Under har vi kortfattet beskrevet hva vi gjør i fase 1. Denne fasen er viktig for å synliggjøre potensialet i eiendommen. Dette arbeidet gjør det gjerne enklere å vurdere hvilke valg som kan tas senere.

Analyse

Fase 1 i et oppdrag starter ved at vi innhenter kartdata, reguleringsplan og unike elementer ved eiendommen. Vi gjør overordnede vurderinger av forskjellige alternativer for utvikling basert på analyse av lønnsomhet, kostnader og risiko. Ofte er det også spesielle hensyn knyttet til bo-situasjon og skatt som er unike for oppdraget.

i

Mulighetsstudier

Sammen med ansvarlig arkitekt i teamet jobber vi mer med alternativene og ser på forbedring og kvalitetsikring. Beregninger på tilgjengelig areal for utbygging (BYA), utearealer, terreng, høyder, nabolagsprofil, veiplassering, tomtegrenser, servitutter, støy og drenering er blant flere elementer som må vurderes. Her er detaljene viktige og vi tester grensen mellom lønnsomhet og kommunale krav.

Kalkulering

Alle oppdrag har en tilknyttet megler og her jobber vi tett med kvalitetssikring av salgspriser på nye enheter i henhold til prosjektbeskrivelse og mulighetsstudier på situasjonskartnivå. Vi kalkulerer kostnader knyttet til grunnarbeid, byggekostnader, finansielle kostnader og prosjekteringskostnader for ulike typer utvikling. Når alle faktorer er godt estimert kalkulerer vi total utviklingskostnad og lønnsomhet på de ulike løsningsalternativene. Dette gjøres i egenutviklede verktøy.

w

Rådgivende konklusjoner og dokumentasjon

De beste alternativene vurdert etter lønnsomhet og risiko presenteres i et eget prosjekteringsdokument. Dokumentet inneholder all nødvendig info for å ta prosjektet videre, men benyttes ofte spesifikt for å gi en høyere verdi ved salg i samråd med megler. Dette i tilfeller der eier ønsker å ta tidlig gevinst etter fase 1, og er et alternativ til å selge på rammetillatelse eller finansiere utviklingen selv.

Fase 2 til 4

Dersom kunden ønsker det, holder vi i prosessen videre gjennom fase 2 til 4.

Fase 2: Kontrahering, finansiering og prosjektering av bygg.

Fase 3: Søknadsprosess og prospektvisualisering for salg.

Fase 4: Byggoppfølging og budsjettstyring i byggefase.

Vi opplever at mange eiere er redd for kompleksiteten og risikoen ved å hente ut potensialet i egen eiendom. På grunn av dette forblir mange eiendommer uendret, før de til slutt blir solgt, og potensialet hentes ut av profesjonelle. For å løse dette har HWH Eiendom samlet gjennomføringen av alle tjenester tilknyttet utviklingen av eiendom i en pakke.

Private eiere og investorer overlater ansvaret til oss og henter ut gevinsten i egen eiendom på en enkel og trygg måte. Vi skal være en foretrukken partner uavhengig av om eier av tomten kun ønsker å øke verdien på eiendommen før salg, eller hente ut den fulle gevinsten av en utvikling.

HWH Eiendom har som mål å være blant landets beste på lønnsom eiendomsutvikling av småhusbebyggelse for våre kunder.

        

HWH EIENDOM, 138 SANDAKERVEIEN, OSLO, 0485, NORWAY POST@HWHE.NO